Category Archives: Aktuality

ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu

ČFMS – Česká federace mažoretkového sportu

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
Vážení příznivci mažoretkového sportu,

před pár dny skončil rok 2016 a s ním také po 20 let vžitý název vyhlašovatele MČR v mažoretkovém sportu, Občanského sdružení Mažoretky, Hranice, založeného 1996. Výmaz názvu je důsledkem změny legislativy. Nový název byl zvolen s ohledem na skutečnost, že sdružení neslo již řadu let svazovou povahu.
Od letošního roku 2017 je zapsán nový název spolku, a to Česká federace mažoretkového sportu, z.s., se sídlem U Výstavby 492/5, 109 00 Praha 10 (používaná zkratka ČFMS), IČO zůstalo stejné.
Přejeme všem, aby pod novým názvem se všem pracovalo nejméně tak dobře, jak v předešlých letech a ještě lépe. Máme toho před sebou hodně, ale snad se nám společně podaří udržet i nadále u vašich svěřenců zájem, radost z dosahovaných výsledků, úsměv, jásot a nadšení, a to i z výsledků svých kamarádů a také, že budete i nadále šířit v podvědomí veřejnosti dobré jméno svých měst a obcí.

Dále pak u příležitosti zavedení nového názvu vyhlašujeme „amnestii“ pro registrační poplatky po termínu. Poplatky zůstávají až do zahájení prvních startů ve stejné výši.

Příští rok (2018) bychom měli společně oslavit 25. výročí konání nepřetržité řady soutěží, které se postupně propracovaly až k dnešní podobě. K této příležitosti shromažďujeme dokumentaci (texty i fota) k jednotlivým ročníkům a jak jsme se již přesvědčili, není to snadné. Pokud máte některé věci ve svých archivech a můžete je poskytnout, učiňte tak, historie jednotlivých let bude plněji zdokumentovaná.

Pro další vývoj mažoretkového sportu je mimo jiné důležitou změnou možnost zřízení pobočných spolků. Kluby, které se hlásí k mažoretkovému sportu se mohou zapsat jako pobočný spolek ČFMS, žádost o zápis k soudu podává hlavní spolek. Pobočný spolek má postavení samostatné právnické osoby, která vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost, má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost, může nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu se stanovami hlavního spolku a právními předpisy. Tuto možnost je třeba zvážit, o podrobnější informace pište na e-meil: majoretsport@centrum.cz, nebo na tel.: 731440909

Dle stanov se také zřizují následující odborné orgány – rady:
• Rada sboru rozhodčích
• Rada trenérů
• Koordinační rada spolupořadatelů
Pro obsazení rad se můžete přihlásit sami nebo doporučit osoby, které byste rádi v těchto orgánech viděli nebo se kterými byste rádi pracovali. Pokud bude vyšší počet přihlášek, bude proveden užší výběr, a to po konzultaci s nominovanými. Hlásit se můžete volnou formou, s uvedením celého jména, bydliště a klubu, případně můžete připojit další informace a zaslat na e-meil: majoretsport@centrum.cz, odeslání přihlášky neodkládejte.

Pokud zvažujete rozšíření sboru rozhodčích a zvažujete přihlášku, tak tuto věc také neodkládejte, podmínky pro nové rozhodčí jsou zveřejněny na www.majoretspor.cz, odkaz: http://majoretsport.cz/mcr/, přihlaste se obratem, abychom vám mohli zaslat program, schůze rozhodčích se bude konat ve dnech 25. a 26.02.2017, tradičně v Olomouci, pronájem učebny v ZUŠ je sjednaný.

Žádost na udělení licence „Instruktor mažoretek III. třídy“ podalo téměř 50 zájemců. Ještě před zahájením soutěží je možné zvládnout seminář, který připravujeme na 18. březen, tentokrát ve sportovní hale UP v Olomouci. Seminář bude pro první polovinu uchazečů, bude obsahovat důležité prvky pro práci s náčiním a pokud možno ještě přednášku ze zdravovědy nebo sportovního práva. Po sjednání lektorů vás budeme informovat jednotlivě podle zaslaných žádostí. Pro druhou polovinu a pro případné další žadatelé bude seminář v podzimním termínu. Pořadí je seřazeno podle délek praxí, tzn., že žadatelé s delší praxi budou vyzváni v březnovém termínu, pro žadatele s kratší praxí v podzimním termínu.

Číst více

2. cyklus školení pro pokročilé

2. cyklus školení pro pokročilé

V pořadí 2. cyklus školení pro pokročilé v oblasti baletní a pohybové průpravy byl dne 14.1.2017 zahájen v ZUŠ Žerotín, Olomouc. Po čtyři víkendy se budou uchazečky vzdělávat a zdokonalovat ve správném nácviku a provedení prvků. Školení se započítává do získání licence pro trenéry a rozhodčí. Na školení se přijely podívat i kolegyně z Polska a projevily vážný zájem o získání obou lektorek pro výuku přímo v Polsku.

Oficiální stránky školení 

Číst více

Tečka za sezónou 2016

Tečka za sezónou 2016

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé mažoretkového sportu,

ještě snad ani neoschla barva na přihláškách pro rok 2016 a soutěžní rok je už za námi. Nastává prostor pro hodnocení i diskuzi. Když byl na přelomu roku prováděn průzkum, tzv. předběžnými přihláškami, rýsovala se dobrá soutěžní sezóna. Počet skutečně podaných přihlášek dobrou sezónu potvrdil, protože skutečný počet přihlášek byl ještě cca o stovku formací vyšší, než byly výsledky průzkumu. Bylo zaregistrováno tisíc formací. Soutěž s tisíci starty v prvním kole je hodně dobrý. Tvrzení, že MČR v mažoretkovém sportu je největší soutěží v ČR, ale i v Evropě, je opodstatněné. Můžeme si přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Dobře naplněné soutěže jsou důležité k motivaci soutěžících. Při dvou výkonnostních třídách a cca 40 disciplínách a věkových kategoriích nelze naplnit každou soutěž v počtu startů na optimální množství, proto se přistoupilo ke slučování disciplín nebo věkových kategorií. Toto opatření, které potvrdilo vyhodnocení předběžných přihlášek, bylo sice na začátku sezóny předmětem kritiky, ovšem praxe ukázala, že tento trend je nezbytný pro zachování úrovně a jedinečnosti MČR.

Na webových stránkách www.majoretsport.cz se zveřejňují informace o konání pohárových soutěží. Před nedávnem vznikla myšlenka prostřednictvím těchto soutěží vyhledávat formace pro startování v MČR projektem Šance talentům. Přesto, že se tato myšlenka ujala,. pohárové soutěže postupně dostávají jinou náplň; dávají soutěžícím možnost generální zkoušky před ostrým startem v MČR. Nominace do MČR prostřednictvím Šance talentům jsou tak jen ojedinělé, ale zvyšování výkonnostní úrovně a potažmo růst úrovně soutěží a jejich motivační náplň, to je přece skvělé.

Rozdělení soutěžících do dvou výkonnostních tříd se stalo samozřejmostí, zavedením se logicky upustilo od semifinálových soutěží. Postupovým schématem, postupovým klíčem založeným na počtu získaných bodů a počtem soutěží bylo docíleno, že se neudělovaly dodatečné postupy do vyšších soutěží a přesto byly soutěže ze strany ČR dobře obsazené jak počtem formací, tak kvalitou výkonů. Pan Franceso Plazzi, Italia, nám napsal: „Vyjadřuji kompliment nad počtem českých soutěžících a to zejména nad kvalitou skupin, to bylo nad mé očekávání“. Pro udržení úrovně nezbývá, než v nastavených trendech pokračovat, ale má to svá úskalí, a to jak v počtu přihlašovaných formací, tak je nutné dále se vzdělávat, což platí nejen pro vedoucí, trenéry, choreografy, ale i mažoretky a samozřejmě pro rozhodčí.

Objektivní posuzování předvedených formací patří k prioritám. Složení poroty se ustálilo na čtyřech bodových rozhodčích, hlavním rozhodčím, 2 technických rozhodčích. K prioritám patří také bezpečnost a prevence před možným zraněním, tak i příprava soutěží na takové úrovni, aby soutěžící měli co nejlepší podmínky pro předvedení svých sestav. Zdravotní služba na soutěžích zaznamenává druh a počet poskytnutých ošetření, výsledky se dále vyhodnocují. Přednáška paní MUDr. Kamily Pečenkové na uvedené téma uvedla zjištění, že přesto, že se počet soutěžících zvyšuje, počet úrazů klesá, úrazy jsou ojedinělé. Přejeme sobě, pořadatelům a hlavně mažoretkám, aby tento trend trval i v příštích letech.

K jednotlivým soutěžím, jak domácím, tak zahraničním, je na webových stránkách věnovaná péče jak slovem, tak i fotografiemi, jsou zveřejňovány informace převzaty z médií. Ze startovních listin fotodokumentace, z příspěvků, článků a videí se tvoří archiv, důležitý pro zdokumentování soutěžních sezón. Tento model zachováme a pro publicitu mažoretkového sportu bude perfektní, když nám budete informace zasílat, rádi zveřejníme vaše články, těšíme se na vaše podněty, připomínky a dotazy. Budeme pokračovat i ve webových soutěžích, nyní běží téma „Poznejte se“ a pokud máte zajímavé dokumentární fota do této soutěže, můžete je nabídnout. Můžete zasílat fota i dokumenty ze soutěží do r. 2012 pro kompletaci historie nebo snímky, které na webu nejsou. Zašlete, zveřejníme. S počátečními rozpaky se setkalo živé vysílání, letos bylo jen z vyšších soutěží. Hodnotit přínos je v tuto chvíli předčasné, k tomu je ještě málo přenosů, ale čeho je hodně, tak to je počet lidí, kteří toto živé vysílání sledují. Ještě je nutné „utřepat“ názor pro přenosy z kvalifikačních kol; ostatně, nemůže být vše najednou, nebylo by co vylepšovat.

Vážení a milí, do další práce přeji nadšení, výdrž, trpělivost a spoustu dalších vlastností, které jsou nezbytné, včetně finančního zajištění. Co nás čeká nelze definovat, jen předpokládat, základním kamenem každého soutěžního ročníku je počet přihlášených formací a na nás záleží, čím ročník vylepšíme, čím nás vaši svěřenci překvapí v tom pozitivním smyslu a mám za to, že těch překvapení bude více. Ono přece jen se do činnosti promítají i legislativní změny, je to života běh.

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o přípravu soutěžících, o realizaci soutěží, školení, seminářů, propagace, administrativy, dokumentování, všem donátorům a fanouškům. Blahopřání patří všem soutěžícím, protože vyhráli již tím, že startovali v tak náročné soutěži, kterou MČR v mažoretkovém sportu se všemi postupovými soutěžemi, až na soutěž nejvyšší, World Championship majorettes Sport, je.

Číst více

Pozdrav z Bystřice nad Olší

Pozdrav z Bystřice nad Olší

Po přijetí kandidatury na pořádání kvalifikačního kola v Bystřici nad Olší následovala obhlídka. Na obhlídce poslední den v říjnu byly
projednány bližší podmínky o celkové realizaci. Schůzka se konala za přítomnosti pana starosty, ředitele školy, ředitelky DDM, zástupců
mažoretkového klubu Dračice Bystřice a rodičů, tj. budoucích pořadatelů. Vstřícnost, ochota, zkušenosti z pořádání pohárových soutěží, sportovní hala a její zázemí, to jsou ideální atributy, které soutěž pro děti a mládež potřebuje. Mažoretky, máte se na co těšit, tak ať výkonnostně nezklamete!

Pokud přijedete na soutěž již v pátek, nezapomeňte si plavky, areál je vybaven i krytým bazénem.

Fotogalerie

Číst více

Školení v Hořicích

Školení v Hořicích

V sobotu 22.10.2016 se v Hořicích konal seminář baletní průpravy pod vedením lektorky Magdaleny Kettnerové v doprovodu korepetitora Milana Ludvíka

Školení bylo zaměřené na základy baletní průpravy a navázání následujících tanečních vazeb. Pohybovou průpravou s předvedením různých prvků a jejich správným nácvikem. Vyšel čas i na provedení jednotlivých skoků z moderní gymnastiky a nácvik těžších prvků z vyšších levelů.

V závěru byla předvedena praktická ukázka práce s náčiním a secvičena vazba s lanem. Před samotným skončením byla po předvedení taneční ukázky souborů diskutována zpětná vazba a nejčastější chyby v předvedení.
Seminář byl opět jistě značným přínosem.

Děkujeme.

Fotografie

Oficiální stránky školení 

Číst více

Školení a semináře v sezóně 2016/17

Školení a semináře v sezóně 2016/17

V sezóně 2016/17 hodláme pokračovat ve školeních a seminářích. Aby tato aktivita se stala co největším přínosem pro rozvoj mažoretkového sportu, usilujeme o následující:

1) podpořit začínající kluby nebo jen formace (FO), které technicky nemají ještě osvojená pravidla (choreografie, pohybová průprava, práce s náčiním)

2) pokračovat v navazujícím vzdělávání v kurzu, který je určen absolventům jednodenních seminářů (ze sezóna 2015/16 a předešlých), kurz bude trvat ve čtyřech po sobě následujících termínec a je koncipován na opakování a nové prvky

3) zprostředkovat pokračovací kurz pro absolventy dle bodu 2)

4) zorganizovat výstup pro uchazeče o titul „metodik mažoretek“ dle odbornosti MŠMT

K výše uvedeným cílům nabídněte prostory a zapojte se k dalšímu vzdělávání vedoucích, trenérů, asistentů, hlavních mažoretek, mažoretek
a rozhodčích (nájem a náklady spojené s užitím prostou hradíme, jako i lektory); důležitým aspektem však je, aby školení nebo kurz byl naplněn do počtu 20-25 osob.

Lektoři budou rekrutování z UP (Universita Palackého v Olomouci), případně z dalších institucí zaručující odbornost. Nabídněte.
info@majoretsport.cz

Číst více

Reprezentace ČR -> WCH 2016

Reprezentace ČR -> WCH 2016

Reprezentace ČR na WCH 2016 v Praze je složena z nominací:

a) MČR v mažoretkovém sportu 2016 – výsledky ZDE Oficiální výsledky
b) Memoriál Jiřího Necida 2016 – výsledky ZDE Oficiální výsledky
c) Grand Prix Majorettes Sport 2016 – výsledky ZDE Oficiální výsledky
d) European Championship Majorettes Sport 2016 – výsledky ZDE Oficiální výsledky

Soutěžící, kteří nominaci z některé výše uvedené soutěže nezískali, na WCH nestartují.
Dodatečné postupy na WCH se neudělují.

Číst více

XI. European Champioship Majorettes Sport

XI. European Champioship Majorettes Sport

XI. European Champioship Majorettes Sport (ECH) se tentokrát konal na březích Jadranu, v letovisku Crikvenice, Chorvatsko, ve sportovní hale „Gradska sportska dvorana“. Místním pořadatelem bylo Hrvatsko Udruženje Mažoret Timova, (HUMT) a Klub mažoretek města Crikvenice.

Den před soutěží bylo v hale živo; překrývala se soutěžní plocha, instalovala se centrální dekorace, ozvučení, zařizovala se stanoviště pro rozhodčí, pro zpracování výsledků, pro hlasatele tak, aby vše bylo před startem soutěžících připraveno.
V předvečer soutěže poděkoval pan ing. Josef Doležel , president IFMS, za dosavadní spolupráci paní Milosavě Katič, která vykonávala funkci prezidenta HUMT a pro zdravotní indispozici na tuto funkci rezignovala. Prezidentem HUMT byl zvolen pan Vlado Palac (Zagreb) a jeho zástupcem paní Tanja Gašparič (Opatija).

Zahajovací ceremonial, defilé mažoretek, zdravice delgátů jednotlivých zemí, hymny a oficiální prohlášení soutěže za zahájenou, patří ke standardům všech soutěží konaných pod hlaviškou IFMS. Zahájení ECH však předcházelo ještě přijetí vedoucích a VIP hostů starostou města Crikvenice, který měl pro vedoucí klubů i VIP hosty připravenou malou pozornost a osobně ji každému předal. Při této slavnostní chvíli předal ocenění také president HUMT za podporu ECH, ocenění udělil starostovi města, zástupcům úřadu města Crikvenice, panu Marijanu Karlicse, řediteli hostelu Karlovac a dalším osobnostem, které konání ECH v Chorvatsku podpořily.
Soutěž se po čtyři dny nesla v duchu fair play, přátelské soutěžní atmosféry, dobrých výkonů a pěkné podívané. Na stupně vítězů se probojovalo 119 formací (skupiny a malé formace) z 18 soutěžních disciplín a 3 věkových kategorií. Byly uděleny 2 zvláštní ceny poroty, 3 zvláštní ceny vyhlašovatele a cena absolutnímu vítězi, kterou tentokrát pro shodný počet bodů obdržely dva týmy.

Zvláštní cena poroty/Received a special prize of the jury :
• Středisko volného času , mažoretky Sara Trutnov, Czech Republic
• The Golden majorettes, C. S. Cortona, Pietria, Italy

Zvláštní cena IFMS/Received a special award IFMS:
• Viktory, Brest, Belarus, for the interesting choreography and first start groups on the European Championship Majorettes Sport 2016
• AMA Opava, Czech, for the biggest contest expedition to the European Championship
• Hrvatsko udruženje mažoret Tiimova, Ičići, Croatia, for the organization XI. European Championship Majorettes Sport 2016

Absolutní vítězové:
• ZYGZAG, Czerwionka-Leszczy (Poland)
• MICHELLE Karviná,(Czech republic)

Nedělní průvod městem se stal důkazem, že poslání mažoretek pobavit publikum je tak silné, že ani nejisté počasí v tom odhodlaným mažoretkám nemohlo zabránit. Průvod byl sugestivním zážitkem. Zvučná kapela a mažoretky v pestrých kostýmech se v neděli, 12.června,staly ozdobou města. Průvod vycházel z pobřežní kolonády až do Gradske sportske dvorany. Přesto, že provozní část haly a šatny byly po noční bouřce poškozeny přívalovým deštěm, na průběh soutěže to nemělo nejmenší dopad. Vše fungovalo tak, jak fungovat mělo a atmosféra v hale byla i tento den “greit”.

Závěrečným ceremoniálem byl oficiálně ukončen XI. ročník ECH 2016, Crikvenice, Chorvatsko.
Ještě jednou děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme oceněným.

Marta Pavelková

Oficiální stránky XI. European Chanpionship Majorettes Sport Článek 2016

Oficiální stránky článku Článek 2016

Číst více

Našima očima – Ech 2016

Našima očima – Ech 2016

Po loňském Mistrovství Evropy, které se konalo v Polsku, se mažoretky mohly celý soutěžní rok těšit na to letošní, které se konalo v chorvatském městě a turistickém letovisku na pobřeží Kvarnerského zálivu Jaderského moře, v krásném městě Crikvenici.

Místo konání 11. European Championship majorettes Sport bylo pro mnohé skupiny z České republiky velkou motivací. Podávaly v rámci celorepublikové soutěže co nejlepší výkony a bojovaly o drahocenné postupy, aby se mohly evropského šampionátu zúčastnit.

Místním pořadatelem ME bylo Hrvatsko udruženje mažoret timova, Ičiči, Croatia. Musím podotknout, že pro mnohé české mažoretky velká neznámá a proto trošku obavy, jak vše bude „klapat“ s ubytováním, stravou a s organizační stránkou soutěže, byly. Přece jenom finanční stránka zúčastnit se takovéto akce není pro mnohé z nás zanedbatelná a všem nám dá mnoho úsilí zajistit finance jak ze strany rodičů, tak ze strany těch, kteří jsou nás ochotni finančně podpořit v rámci reprezentace města a kraje. Jsem ráda, že obavy nebyly na místě.

Našima očima (2)Ubytování a strava v hostelu Karlovac byla pro nás dobrou volbou a majitel tohoto hostelu pan Marijan Karlicse se bezchybně zhostil všech úkolů. Pro mažoretky připravil ty nejlepší podmínky. K dispozici byly společenské prostory, několik hřišť a soukromá pláž, sotva pár metrů od ubytování. Postaral se také o úžasný zážitek děvčat při plavbě lodí.

Samotná část soutěžních dnů byla programově naplánovaná s rozmyslem. Mažoretky si mohly užít odpoledního sluníčka na pláži, věnovat čas tréninkům, nebo procházce po městě Crikvenica. Městská sportovní hala, ve které se soutěž konala, vybavená klimatizací a standardizovaným povrchem položeným na parketách, nabídla kvalitní prostory pro předvedení co nejlepších výkonů a úžasné divácké zážitky.

Ráda bych já osobně a současně jménem mažoretek MICHELLE Karviná poděkovala za profesionální a velmi úspěšnou organizaci XI. European Championship majorettes Sport všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli. Velmi dobře vím, kolik času a práce uspořádání tak náročné soutěže obnáší. Rádi bychom se do Crikvenice vrátili i na XII. ročník evropského šampionátu.

Ve dnech 17.09.-19.09.2016 se bude konat II. Mediterranean Cup, přeji hodně úspěchů při pořádání a našim i jiným mažoretkám osobní účast.

Těšíme se s Vámi nashledanou …

Ivana Poláková
Mažoretky MICHELLE Karviná

Oficiální stránky XI. European Chanpionship Majorettes Sport Článek 2016

Oficiální stránky článku Článek 2016

Číst více