Tečka za instruktory mažoretek v letošním roce byla v Olomouci

Pro absolventky listopadového licencovaného školení instruktorů mažoretek III. třídy byly na celorepublikovém semináři v Olomouci připraveny a předány trenérské bundy. Tyto jsou pro ně speciálně vyrobeny, mají sloužit jako jejich symbolika a zároveň i k propagaci a šíření dobrého jména mažoretkového sportu. Bundy jsou neprodejné, lze je získat absolvováním školení.

Školení se může zúčastnit zájemce, který aktivně působí v České federaci mažoretkového sportu (ČFMS), o školení požádá a splní podmínky jako je včasná přihláška, úhrada poplatku (školného), poplatku za osvědčení (licenci apod.) Žadatel musí být občansky a morálně bezúhonný a zároveň se zavazuje k dodržování pravidel, soutěžního řádu, propozic a předpisů ČFMS.

Školení (kurzy, semináře) instruktorů jsou v rozsahu 30-40 hodin.

Osvědčení (licence) může být instruktorovi také odebrána, a to jestliže se instruktor:

dopustil zvlášť vážného porušení soutěžních pravidel, předpisů, porušil zákaz o používání dopingu, dopustil se úmyslného trestného činu za který byl odsouzen nebo dehonestoval mažoretkový sport.

Všem držitelům osvědčení přejeme hodně trpělivosti a nápadů, šikovné svěřence, úspěchy na soutěžích a žádné zdravotní indispozice.

Školení instruktorů III. třídy 2018Školení instruktorů III. třídy 2018


Napiš zprávu:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*