Zásady ochrany osobních údajů

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Česká federace mažoretkového sportu, z. s., poskytuje veřejnosti tímto způsobem informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) a dále také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

I. SPRÁVCE ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Česká federace mažoretkového sportu, z.s., (dále jen Federace), jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, dále pak provádí zpracování a odpovídá za jeho procesy. V případě potřeby dalších podrobnějších informací o zpracování osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat Federaci níže uvedenými způsoby: 
– e-mailem: majoretsport@centrum.cz 
– datovou schránkou: e6tdzif 
– poštou na adresu: Česká federace mažoretkového sportu, z. s., U Výstavby 492/5, 111 01 Praha 10
– osobním podáním přímo na akcích dle soutěžního kalendáře prostřednictvím komisaře pro 
zpracování výsledků 
Pověřence Federace je možné kontaktovat prostřednictvím některého z výše uvedených způsobů.

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Federace při zpracování osobních údajů respektuje právo na jejich ochranu, přičemž dodržuje zejména následující zásady:
– zpracovává osobních údajů způsobem, který je v souladu s příslušnou legislativou a je 
transparentní, 
– shromažďuje osobní údaje pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních 
účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný, 
– zpracovává osobní údaje v přiměřeném rozsahu, který je relevantní a nezbytný pro dosažení 
stanovených účelů,
– přijímá taková opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které 
jsou v případně potřeby aktualizovány,
– uchovává osobní údaje pouze po takovou dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
– zajišťuje zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným, nebo 
protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením, případně poškozením.

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY
Federace zpracovává osobní údaje, které související s výkonem jí spravovaných agend. S ohledem na příslušnou legislativu může jít o některé z následujících údajů, případně jejich kombinace, nebo soubory:
 – identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum a místo narození, 
číslo průkazu totožnosti, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní číslo, IP adresa, číslo a platnost oprávnění k pobytu, počátek/ukončení pobytu. – popisné údaje: vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení.

IV. KOHO OSOBNÍ ÚDAJE FEDERACE ZPRACOVÁVÁ
Federace zpracovává zejména osobní údaje od:
– účastníků soutěží, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí 
nebo se kterými jedná, 
– zaměstnanců (včetně bývalých), uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů, 
– subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy, a kontaktních osob smluvních stran

V. ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Federace získává přímo od subjektů údajů, případně od jiných osob, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

VI. K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY
Federace zpracovává osobní údaje:
– pro splnění svých povinností vyplývajících ze Stanov a z legislativy,
– pro vyřizování dotazů, stížností a případně jiných podání veřejnosti 
– pro uzavírání a plnění smluvních vztahů,
– pro účely svých oprávněných zájmů (zejména ochrana majetku s nímž má právo Federace 
hospodařit nebo k zasílání sdělení nebo Newsletterů)
– na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

VII. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY
V případech vyplývajících ze zákona je Federaci uložena povinnost poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jedná se zejména o:
– poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení,
– poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností,
– poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním 
organizacím, pokud to vyplývá z předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

VIII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Federace zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Federace. 
Za účelem komplexního zabezpečení osobních údajů Federace přijímá odpovídající opatření, a to zejména v tom ohledu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.
Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.
Se zpracovateli Federace uzavírá písemnou smlouvu. Využívá přitom pouze takové zpracovatele, kteří garantují záruky pro ochranu osobních údajů při jejich zpracování. 

IX. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Federace uchovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, stanovenou příslušnou legislativou, nebo je doba jejich uložení definována spisovým a skartačním plánem Federace.
V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.
Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Federace přístup k osobním údajům, které se týkají jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování. Dále má subjekt právo vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů.
V případě, že je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů je také oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Tyto podmínky nabývají účinností dnem 25.05.2018 

Přejít nahoru