Příprava rozhodčích 2023

Před zahájením soutěžní sezóny zasedal sbor rozhodčích

Dne 19. 2. 2023 se jako každoročně, konal v Olomouci aktiv rozhodčích, a to včetně rozhodčích v zácviku

V úvodu se konalo krátké ohlédnutí a zhodnocení loňského ročníku MČR; poznatky se po analýze aplikují do budoucího hodnocení.

Vzhledem ke stále rostoucí výkonnosti soutěžících, velké pestrosti a rozmanitosti zařazovaných tanečních prvků, které zahrnují různé taneční styly, došlo k úpravě pravidel v oblasti B – pohybová technika. Bylo upuštěno od vyjmenovávání jednotlivých prvků, místo toho byla definována stupňovitá obtížnost dle jejich provedení (rozsah, výška…).

Také bylo doplněna oblast práce s náčiním pom, jejíž detailnější zpracování dosud v pravidlech chybělo.

Součástí aktivu byla jak část teoretická, ve které rozhodčí psali testy z aktualizovaných pravidel, tak praktická, kdy se hodnotily choreografie ze záznamu promítaných na velkoplošné obrazovce.

Pro lepší přehlednost a detailnější rozbor se nejprve hodnotily zvlášť jednotlivé kategorie s následným rozborem a diskuzí, poté se hodnotilo shodně jako na soutěžích ve všech třech hodnocených oblastech.

V další bodu programu byla rozšířena Rada rozhodčích, kdy po shodě v plénu byla nově zvolena paní Iva Poláková a za technické rozhodčí paní Natálie Holomková.

V závěru byl sestaven termínový kalendář nasazení rozhodčích pro jednotlivá kvalifikační a semifinálová kola dle časových dispozicí rozhodčích.

Celé jednání se neslo v přátelském duchu s očekáváním nadcházející sezóny.

Přejít nahoru